جشنواره لاله های کرج، جشنواره لاله ها در کرج

جشنواره لاله ها

جشنواره لاله های کرج و دیگر جشنواره های گل همواره در استان البرز واقعدر پارک شهید چمران برگذار می شود. جشنواره لاله های کرج از 23 فروردین ماه آغاز شدکه مورد استقبال گسترده شهروندان و مردم البرز قرار گرفته است.مردم کرج و تهران وهمچنین استان ها نزدیک  از جشنواره لاله هایکرج دیدن کردند استقبال از برگزاری جشنواره لاله های کرج همواره کم نظیر بوده است.

بازدید از جشنواره لاله های کرج یاامثال آن فرصت مناسب مناسب برای بهرمند شدن از اطلاعات کارشناسان و متخصصین کشاورزیو گل و گیاه فراهم می کند

جشنواره لاله ها در کرج

جشنوارهگل لاله های کرج مانند سایر جشنواره ها نمادین نیست بلکه با هماهنگ شهرداری و سایرارگان ها برگزار شده است. تکرار در برگزاری جشنواره هایی مانندجشنواره گل لاله های کرج نشان دهنده یک حرکت مدیریتی و  برنامه ریزی شده در مجموعه گل منتخب بوده  که هر سال با تجربه بیشتر موفقیت های بیشتریکسب میکند. گسترش و ترویج فرهنگ استفاده فضای سبز کاشتگل و گیاه و استفاده مشارکت های مردمی از هدف های بزرگ برگزاری جشنواره لاله هایکرج می باشد. نکته مثبت دیگر جشنواره لاله های کرج تشکیل دو فروشگاه عظیم فروش گل وتجهیزات وابسته به آن است که همگی زیر قیمت بازار به شرکت کنندگان گل و گیاه ارائهمی کند و زمینه ساز پیوند شهر با گل و گیاه آپارتمانی است.


برای تطابق گیاهان با شرایط آب و هوایی بهار و گرم شدن هوا همه گل ها زود شکوفا شدن و بدین تریب زمان برگزاری لاله ها زود تر انجام شد. و این امر باعث حضور بی نظیر مردم در نوروز شده است. استقبال از تمام شهر ها خصوصا کرج صورت گرفته بود.

سوالی دارید از ما بپرسید

تمامی حقوق مادی و معنوی این فروشگاه برای گروه گل و گیاه منتخب محفوظ است.